INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bobrowska Janik Lawyers Kancelaria Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Krakowie (dalej: Kancelaria).
  2. Twoje Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Kancelarię lub podmiot przetwarzający podstawy prawnej i wyłącznie w celu dostosowanym do tej podstawy. Twoje Dane osobowe Kancelaria może przetwarzać w celach związanych ze współpracą z Tobą, co obejmuje: wykonywanie umowy, uzasadniony interes Kancelarii w postaci dbałości o prawidłowe funkcjonowanie jej działalności. Jeżeli zaistnieje potrzeba przetwarzania Twoich danych osobowych w celach innych, niż wymienione powyżej, Kancelaria powiadomi Cię o tym wcześniej wraz ze wskazaniem podstawy prawnej dla tego przetwarzania.
  3. Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Kancelarii, np. podwykonawcom lub dostawcom usług księgowych, a także mogą one być udostępniane klientom lub kontrahentom Kancelarii oraz dostawcom usług ubezpieczeniowych i doradczych. W każdym przypadku przekazanie Twoich danych osobowych nie uprawnia podmiotu będącego odbiorcą tych danych do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Kancelarię. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania jego danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, takie jak sądy lub organy ścigania – jeżeli wystąpią z żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  4. Kancelaria nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w ramach usług, które umożliwiają prowadzenie działalności przez Kancelarię. Jeżeli jednak miałoby dojść do takiego przekazania danych, Kancelaria poinformuje Cię o tym zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Kancelaria prowadząc profile biznesowe w social mediach może przekazywać Twoje dane osobowe do USA lub innych krajów, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach tych portali. Niemniej jednak portale te deklarują, iż wykorzystują typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opierają się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych do tych krajów co powoduje, iż są one odpowiednio zabezpieczone.
  5. Twoje Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. W sytuacjach, w których przetwarzanie danych będzie następować w celu wykonania umowy, będzie to okres jej realizacji oraz czas potrzebny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, jeżeli w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii, okres przechowywania danych będzie wyznaczony w oparciu o odpowiednie przepisy prawa. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, Kancelaria będzie przechowywać Twoje dane osobowe do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, dokonując okresowych przeglądów ich dalszej przydatności.
  6. Kancelaria nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym ich nie profiluje.
  7. Kancelaria informuje Cię, iż: (a) przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, natomiast w razie uznania przez Ciebie, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (b) podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, natomiast jest konieczne dla zawarcia z Tobą umowy lub dla wykonywania jej postanowień, dlatego też, jeżeli Kancelaria utraciłaby podstawę do przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z realizacją umowy, wypełnienie zobowiązań z niej płynących mogłoby być utrudnione, (c) w celu skorzystania z któregokolwiek z uprawnień lub aby dowiedzieć się więcej na temat szczegółów ich wykonywania, możesz skontaktować się z Kancelarią drogą mailową: kancelaria@bjlegal.pl.