#bjlawyers

Wymagamy od siebie, nieustannie podnosimy kwalifikacje i aktualizujemy wiedzę, szkolimy się,
aby skutecznie Ci pomóc.

Poznaj Nas lepiej‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌Zobacz jak wspieramy‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌
Zróbmy coś razem‌ ‌‌ ‌ ‌Pobierz e-book bez opłaty

Zobacz co o nas mówią zadowoleni Klienci i przekonaj się, że warto nam zaufać

Prawnicy z Kancelarii BJL pomogli mi w przygotowaniu zapisów umownych zabezpieczających moje interesy w biznesie. Doradzali mi oni również w kwestiach pracowniczych. Porady były przy tym zwięzłe i profesjonalne. Pomóc prawną uzyskałam szybko.

Aleksandra BuldaOla Bulda, Fizjotrener

Z usług BJ Lawyers korzystaliśmy w kwestiach szeroko rozumianej obsługi korporacyjnej, a także konsultacji w zakresie przepisów dotyczących medycyny pracy oraz kontraktów. We wszystkich obszarach otrzymaliśmy fachową pomoc - terminowo, na najwyższym poziomie, w miłej i życzliwej atmosferze.

SanatoWojciech, Prezes Zarządu Sanato sp. z o.o.

Polecamy korzystanie z usług prawników z BJ Lawyers przede wszystkim ze względu na zrozumienie potrzeb przedsiębiorców działających w branży nowych technologii.
Sprawna realizacja zlecenia daje nam bezpieczeństwo prawne i oszczędza nam ryzyk, w szczególności w kontekście umów o zachowaniu poufności (NDA) i pozwala nam na skupieniu się na naszych flagowych projektach.

HexitedMaciej, Prezes Zarządu Hexited sp. z o.o.

Dlaczego #bjlawyers?

Nasza kancelaria powstała z pasji do prawa, na gruncie wzajemnego zaufania, współpracy i szacunku – przyjaźni po prostu.

Kładziemy nacisk na nowoczesne podejście i przyjazną komunikację oraz udowadniamy, że prawnik nie musi mówić trudnym, niezrozumiałym językiem. Świadczymy pomoc prawną również w języku angielskim.

Zapewniamy bezpieczeństwo prawne, ale również chronimy dane, które nam przekazujesz – korzystamy z najnowocześniejszych technologii, inwestujemy w zabezpieczenia, dbamy o to, aby informacje przetwarzane były na serwerach w Unii Europejskiej. Ponadto przekazywane nam informacje podlegają ochronie jako tajemnica zawodowa.

Wymagamy od siebie, nieustannie podnosimy kwalifikacje i aktualizujemy wiedzę, szkolimy się, aby skutecznie Ci pomóc.

Obszary wsparcia

Każdego dnia każdy z nas buduje swoją przyszłość, dlatego powiedz w czym możemy Ci pomóc, rozwijaj swój biznes, a my zajmiemy się Twoim bezpieczeństwem prawnym. Przedstawiamy nasze specjalizacje oraz obszary wsparcia wraz z przykładowymi usługami, które możemy dla Ciebie wykonać.

HR czyli pracodawcy, pracownicy i współpracownicy

Prawa i obowiązki pracodawcy lub pracownika czy też współpracownika to tematy dla nas fascynujące, dlatego z wielką przyjemnością oddajemy się pracy w tym obszarze.
Zajmujemy się sprawami związanymi ze stosunkiem pracy, Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz relacjami ze związkami zawodowymi (ZZ), jak również społeczną inspekcją pracy (SIP). W tym zakresie oferujemy: bieżące doradztwo, opracowanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy – regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin premiowania, sporządzanie dokumentacji – umów o pracę, procedurę rekrutacji, umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy lub po jego ustaniu, umów szkoleniowych, porozumień, oświadczeń dotyczących rozwiązania stosunku pracy, wsparcie w wyznaczaniu strategii w zakresie polityki zatrudnienia czy rozwiązań antykryzysowych, przygotowanie dokumentów do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), przygotowanie dokumentów i zarządzeń lub uchwał związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).
Ponadto obsługujemy zagadnienia związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W tym zakresie możemy dla Ciebie sporządzić regulamin ZFŚS oraz zasady wypłaty świadczeń na dany rok.
Doradzamy także w przedmiocie zawierania umów zlecenia, umów o współpracy – tzw. kontraktów ze współpracownikami.
Wesprzemy Cię również w stworzeniu dokumentów, które nie są obowiązkowe dla pracodawców, ale stanowią elementy przedsięwzięć wizerunkowych i polityk dobrostanu pracodawców, takich jak procedury przeciwdziałaniu mobbingowi.

ochrona danych osobowych

Naszą pasją są dane osobowe, które – wbrew pozorom – są wszędzie, dlatego oczy i uszy otwarte mamy zawsze, a nie tylko wtedy, gdy ktoś mówi RODO.
Zajmujemy się sprawami związanymi z ochroną danych osobowych, zwłaszcza wdrożeniami RODO. W tym zakresie oferujemy: kompleksową weryfikację Twojej działalności pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami (RODO); mapowanie procesów biznesowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych; przygotowanie odpowiednich dokumentów, w tym klauzul informacyjnych, zgód, rejestrów czynności przetwarzania danych w procesach (RCPD), umów powierzenia przetwarzania (z perspektywy administratora lub procesora) lub udostępnienia danych, upoważnień do przetwarzania danych, procedur zgłaszania naruszeń ochrony danych lub przekazywania danych do państw trzecich albo regulujących kwestię stosowanych zabezpieczeń i sposobów przetwarzania danych; ustalenie obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych (IOD); analizę i aktualizację stosowanych przez Ciebie dokumentów.
Ochrona danych osobowych obejmuje przede wszystkim na analiza ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych i ocenę skutków tego naruszenia dla ochrony danych, dlatego też wesprzemy Cię w przeprowadzeniu procesu szacowania ryzyka – nie tylko przygotowując odpowiednie procedury, które pozwolą Ci skutecznie ustalić, czy w wystarczający sposób chronisz dane osobowe, ale również przeprowadzając Cię w przystępny i zrozumiały sposób przez proces. Zadbamy, abyś odpowiednio udokumentował przeprowadzone szacowanie ryzyka w celu zapewnienia rozliczalności. Pomożemy Ci również w wyborze organizacyjnych, prawnych i technicznych środków zgodności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Wesprzemy Cię także w legalnym stosowaniu różnych form monitoringu (m. in. wizyjnego, poczty elektronicznej, GPS). Doradzimy i przygotujemy odpowiednie dokumenty dla Twojej strony internetowej (polityka prywatności, polityka cookies).
W przypadku kontroli przez organ nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) albo w sytuacji konieczności zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych możemy reprezentować Cię w postępowaniu przez tym organem.
Bezpieczeństwo danych osobowych jest ważnym elementem bezpiecznego biznesu, dlatego warto o nie zadbać, a odpowiednio chroniąc dane osobowe, jednocześnie chronisz informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

podatki

Albert Einstein powiedział, że „rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy”. Zgadzamy się z tą tezą, ale zgłębiając z zamiłowaniem wiedzę o podatkach stwierdzamy, że są również kwestie trudniejsze, my natomiast jesteśmy gotowi wesprzeć Cię w podróży poprzez podatkowe meandry.
Zajmujemy się sprawami podatkowymi. W tym zakresie oferujemy m.in.: bieżące doradztwo, sporządzanie interpretacji indywidualnych, wsparcie w planowaniu podatkowym (optymalizacje), opracowanie niezbędnej dokumentacji, jak również stosownych procedur.
Świadczymy pomoc w sprawach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – ang. Personal Income Tax), w tym obejmujących kwestie dotyczące rezydencji podatkowej, łącznego opodatkowania małżonków, rozliczania straty, przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, podatku liniowego, kosztów uzyskania przychodów oraz odpisów amortyzacyjnych, ulgi na złe długi, różnic kursowych, odliczeń, cen transferowych, ryczałtu, tarcz antykryzysowych, świadczeń nieodpłatnych, zwolnień i innych zagadnień.
Prowadzimy sprawy w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT – ang. Corporate Income Tax), w tym obejmujących kwestie dotyczące podatkowej grupy kapitałowej, cen transferowych, świadczeń nieodpłatnych, połączeń i podziałów spółek kapitałowych, leasingu operacyjnego i finansowego, podatku u źródła, zagranicznych spółek kontrolowanych – CFC (ang. Controlled Foreign Company), opodatkowania dywidend i należności licencyjnych, odliczeń, ulgi B+R, IP Box (Intellectual Property Box), stawki 9 %, przychodów z budynków, kosztów finansowania dłużnego, dochodów z niezrealizowanych zysków (ang. exit tax), zwolnień i innych zagadnień.
Twój Biznes możemy wesprzeć doradztwem w sprawach z zakresu podatku od towarów i usług (VAT – ang. Value Added Tax), w tym kwestie dotyczące eksportu, importu, WNT i WDT, magazynu typu call-off stock, zbycia przedsiębiorstwa, zbycia nieruchomości, nowych środków transportu, sprzedaży wysyłkowej, warunków opodatkowania stawką 0 %, transakcji łańcuchowych, importu usług, obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, ulgi na złe długi, ewidencjonowania i faktur, dodatkowego zobowiązania podatkowego, białej listy, split payment, zwolnień i innych zagadnień.
Doradzamy także w sprawach obejmujących inne podatki, w tym między innymi podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości, akcyzy i podatku od środków transportowych.
Pomagamy również w sprawach dotyczących międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego (umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, konwencja MLI, rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania).
W razie potrzeby możemy Cię także reprezentować w postępowaniu podatkowym (w tym przed naczelnikiem urzędu skarbowego lub dyrektorem izby administracji skarbowej).
Zajmujemy się również kwestiami dotyczącymi odpowiedzialności karnej skarbowej.

biznes i organizacje non-profit

Dostarczamy zarówno kompleksowe, jak i doraźne rozwiązania dla przedsiębiorców oraz fundacji i stowarzyszeń. W tym zakresie oferujemy: zakładanie nowych podmiotów, sporządzanie uchwał odpowiednich organów, składanie dokumentów do KRS, wsparcie w opracowaniu czy opiniowaniu aktów prawnych będących na różnych etapach prac w procesie legislacyjnymi, audyty korporacyjne czy bieżącą obsługę prawną. Możemy wesprzeć Cię w zakresie tworzenia, opiniowania i negocjowania umów czy porozumień, w szczególności dostosowanych do specyfiki Twojej działalności, oraz zmian do nich. Przygotujemy także regulaminy i wzorce umowne (OWU), w tym dokumenty dostosowane do obrotu konsumenckiego. Pomożemy w sprawach związanych z ochroną informacji poufnych, zakazem konkurencji, tajemnicą przedsiębiorstwa i czynami nieuczciwej konkurencji – przygotujemy lub zaopiniujemy umowy, jak również przeanalizujemy i zaproponujemy odpowiednie zabezpieczenia w związku z ochroną informacji poufnych lub tajemnicy przedsiębiorstwa. Doradzimy Ci również w zakresie przekształceń, połączeń i podziałów spółek (M&A) oraz w sprawach dotyczących upadłości i restrukturyzacji. Wesprzemy Cię we wdrożeniu regulacji mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), ustaleniu statusu beneficjenta rzeczywistego, a także przygotujemy politykę antykorupcyjną.

osoby indywidualne

Dostarczamy wsparcie prawne w sprawach dnia codziennego. W tym zakresie oferujemy: analizę problemu i dokumentów, zaproponowanie rozwiązania prawnego, przygotowanie lub zaopiniowanie dokumentów oraz konsultacje prawne. Przygotujemy projekt umowy sprzedaży, darowizny albo pożyczki, wyjaśnimy na czym polega zasiedzenie i kiedy możesz w ten sposób nabyć własność albo jak prawidłowo sporządzić testament oraz przeprowadzić wydziedziczenie. Jeżeli Twoja sprawa obejmuje naszą specjalizację lub dotyczy branży, które wspieramy, możemy podjąć wszelkie działania, jakie będą niezbędne do jej rozwiązania. Skonsultujemy wypowiedzenie, ustalimy czy masz prawo do odprawy, przygotujemy wniosek o sprostowanie świadectwa pracy, wskażemy skutki podatkowe przeniesienia prawa autorskiego na pracodawcę/zleceniodawcę, zaopiniujemy lekarską lub pielęgniarską umowę z POZ lub szpitalem.

medycznej i farmaceutycznej

Szczególnie bliskie są nam zagadnienia dotyczące funkcjonowania podmiotów leczniczych, w tym posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz firm farmaceutycznych, zwłaszcza w zakresie reklamy produktów leczniczych. W tym zakresie oferujemy: przygotowanie regulaminu podmiotu leczniczego, opiniowanie lub przygotowanie umów: z lekarzami/pielęgniarkami, aptekami, hurtowniami farmaceutycznymi, agencjami marketingowymi oraz opiniowanie materiałów reklamowych. Stworzymy umowy sponsoringowe, umowy szkoleniowe, umowy na przeprowadzenie webinarów oraz umowy z prelegentami.

fitness i beauty

Każdy z nas chociaż raz w życiu skorzystał z usług trenera, fizjoterapeuty, poszedł na siłownię lub zakupił sprzęt sportowy, aby uprawiać sport w domu, a także udał się do gabinetu kosmetycznego bądź medycyny estetycznej, skorzystał z usług ośrodka spa, czy też udał się do drogerii po krem albo żel pod prysznic. My nie jesteśmy tylko odbiorcami takich usług – dbamy, aby trenerzy, fizjoterapeuci, kosmetyczki, siłownie, producenci sprzętów oraz kosmetyków oraz prowadzący sklepy mogli rozwijać swoje pasje, podczas gdy my możemy zapewnić bezpieczeństwo prawne prowadzonych przez nich biznesów. W tym zakresie oferujemy: przygotowanie lub opiniowanie umów, w tym z trenerami i instruktorami czy kosmetyczkami, członkami klubu, dostawcami, a także najmu pomieszczeń czy sprzedaży nieruchomości; stworzenie regulaminu korzystania z siłowni czy dokumentacji do gabinetu kosmetycznego.

MICE

Wspieramy ważną gałąź turystyki obejmującej przemysł spotkań i wydarzeń, tj. spotkania, imprezy motywacyjne, konferencje, imprezy targowe (MICE – ang. Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). W tym zakresie oferujemy kompleksową obsługę działalności podmiotów z tej branży (w tym agencji eventowej czy marketingowej), przygotowując umowy, regulaminy konkursów, warunki organizowania akcji i przyznawania bonusów.

FMCG

Wspieramy jedną z najbardziej różnorodnych branż obejmującą produkty szybkozbywalne, w tym artykuły spożywcze (FMCG – ang. fast moving consumer goods). Mamy świadomość, że prowadzeniu działalności w tym sektorze nie sprzyjają ilość regulacji prawnych i szybko zmieniające się prawo. Ich niedostrzeżenie może wiązać się z ryzykiem prawnym i biznesowym. W ramach #bjlawyers sporządzamy i opiniujemy umowy gospodarcze, OWU, polityki marketingowe oraz rabatowe i różnego rodzaju regulaminy. Pomożemy Ci także w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej (m.in. znaki towarowe), kwestiami konkurencji oraz uprawnieniami konsumentów.
Doradzimy Ci również w sprawach związanych z bezpieczeństwem produktów, w tym bezpieczeństwem żywności.
Ponadto pomagamy tworzyć rozwiązania prawne do prowadzenia handlu przez Internet.

e-commerce

Codziennie obserwujemy rozwój biznesu w Internecie, zarówno jako odbiorcy, jak i twórcy, dlatego też z chęcią realizujemy kompleksową obsługę prawną e-biznesu (dla sklepów czy serwisów już istniejących, jak i nowo powstających). W tym zakresie oferujemy: przygotowanie lub weryfikowanie i aktualizowanie niezbędnej dokumentacji, w tym regulaminów sklepów lub serwisów (świadczenia usług na odległość), zgód marketingowych, klauzul informacyjnych oraz polityk prywatności zgodnych z RODO; przygotowanie lub weryfikowanie i aktualizowanie procedur zakupowych i reklamacyjnych; przygotowanie dokumentów dla profili w mediach społecznościowych lub platformach zakupowych; bieżące wsparcie prawne szczególnie w zakresie rozpatrywania konsumenckiego odstąpienia od umowy czy reklamacji produktu (z tytułu gwarancji lub rękojmi).

nowych technologii

Jaki byłby świat bez ciągłego rozwoju nowych technologii? Trudno to sobie wyobrazić, gdyż technologie towarzyszą nam nie tylko w życiu prywatnym, ale i w prowadzeniu biznesu. W tym zakresie oferujemy: tworzenie lub opiniowanie tzw. kontraktów IT (w tym umów z dostawcami usług), umów dotyczących przeniesienia praw do kodów źródłowych, umów o gwarantowanym poziomie usług (SLA), umów dotyczących logo, umów wdrożeniowych czy zarządzania licencjami, umów o zachowaniu poufności (NDA). Błyskawiczny rozwój nowych technologii i sektora IT wymaga odpowiedniego wsparcia prawnego, a od nas elastyczności, kreatywności oraz szybkiego reagowania.

OZE i ochrony środowiska

„Ludzkości już dawno odmierzono czas w kwestii zmian klimatycznych. Została minuta do północy i musimy działać już teraz.” – na szczycie klimatycznym COP 26 w 2021r. padły ważne słowa – dlatego my mając na względzie dobro naszej planety, wspieramy działania zmierzające do popularyzacji zielonej energii i ochrony przyrody.
Nasza praktyka obejmuje zagadnienia związane z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii. Konsultujemy kwestie dotyczące ochrony środowiska zarówno na potrzeby procesu inwestycyjnego, jak i poza nim. Analizujemy również ryzyka związane z wyrządzeniem szkód środowiskowych. Ponadto zajmujemy się problematyką ocen odziaływania na środowisko.
Możemy Ci również doradzić w sektorze gospodarki odpadami, w tym w sprawach dotyczących stosownych zezwoleń, magazynowania i transportu odpadów oraz zagadnień związanych z BDO, także w kontekście międzynarodowym.
Udzielamy porad w zakresie istniejących, jak i planowanych projektów OZE, w tym tych dotyczących instalacji fotowoltaicznych, paneli słonecznych czy pomp ciepła oraz farm wiatrowych. Wierzymy, że OZE to branża, która ma bardzo duży potencjał.

compliance

Uważamy, że podstawą dobrze funkcjonującego biznesu są ludzie, porządek w dokumentach i odpowiednio zaplanowana praca, dlatego też dla każdego biznesu istotnym jest stworzenie zasad jego funkcjonowania. Udzielamy wsparcia prawnego umożliwiającego Twojemu biznesowi działanie zgodnie z regulacjami prawnymi. Przygotujemy procedury, regulaminy i kodeksy postępowania, które zostaną przyjęte do stosowania; przeszkolimy pracowników i współpracowników w zakresie ich obowiązków, aby mieli świadomość, że podejmowane przez nich działania oddziałują na cały Twój biznes i mają konsekwencje prawne; przygotujemy umowy z kontrahentami; przeprowadzimy audyty stosowania wdrożonych regulaminów i kodeksów.

audyty i due diligence

Chcemy, abyś czuł się bezpieczny, a drogą do zapewnienia Ci takiego bezpieczeństwa jest poznanie Twojego biznesu, odnalezienie nieprawidłowości i pomoc w ich eliminacji.
Możemy przeprowadzić kompleksowe (prawne i podatkowe) badanie stanu Twojego biznesu lub określonych aktywów albo obszarów i zagadnień, co pozwoli nam na zidentyfikowanie i wskazanie ryzyk prawnych z nimi związanych, a następnie stworzenie rekomendacji dalszego działania prowadzącego do eliminacji tych ryzyk. Dostarczymy Ci szczegółowych informacji na temat Twojego biznesu, w tym jego rentowności, a także szans na rozwój i poprawienie bezpieczeństwa prowadzonej działalności. W tym zakresie przeprowadzimy analizę dokumentacji wewnętrznej, wzorów dokumentów i umów oraz stosowanych rozwiązań, a także przeprowadzimy rozmowy z Tobą i Twoim personelem, a następnie przedstawimy Ci plan działań koniecznych do podjęcia w celu wyeliminowania zmapowanych zagrożeń. Ponadto wskażemy Ci obszary zagrożone wystąpieniem możliwych ryzyk prawnych w przyszłości.
Najczęściej audyty przeprowadza się w przypadku transakcji fuzji i przejęć, wzrostu ryzyka kontroli przez właściwe organy albo w przypadku wdrożenia nowych rozwiązań, a także uporządkowania spraw w biznesie.
Miej jednak na względzie, że bieżąca kontrola Twojego biznesu dzięki prowadzeniu regularnych audytów pozwoli na zabezpieczenie Twoich interesów, może uchronić Cię przed różnymi rodzajami odpowiedzialności oraz wpłynie pozytywnie na wizerunek biznesu i jego transparentność, a korzyści wynikające z audytu poprawią komfort prowadzenia działalności.

negocjacje, mediacje, arbitraż

Wyznajemy zasadę, iż z prawie każdej sytuacji można znaleźć wyjście, tylko trzeba rozmawiać. Dlatego też wesprzemy Cię w negocjowaniu umów, wypowiedzeń, porozumień, a także w sprawach na etapie przedsądowym – możemy reprezentować Cię lub Twój biznes na spotkaniach negocjacyjnych albo sporządzić odpowiednie dokumenty w tym ugody, wezwania (do zapłaty lub zaniechania naruszeń).

sprawy sądowe i postępowania przed organami administracyjnymi

Jeżeli sytuacja wymaga poprowadzenia sprawy przed sądem powszechnym, administracyjnym lub dyscyplinarnym, sporządzimy właściwe pisma procesowe (w tym pozew, apelację, wniosek lub skargę) oraz zapewnimy profesjonalną obsługę danego postępowania.
Reprezentujemy pracodawców – w sprawach dotyczących roszczeń pracowników, jak również w sprawach przeciwko ZUS; pracowników – w sporach z pracodawcami, przedsiębiorców – w sprawach dochodzonych przez nich roszczeń; oraz osoby indywidualne.
Możemy Ci również pomóc w sporach podatkowych (czynności sprawdzające, kontrole podatkowe, kontrole celno – skarbowe, postepowania podatkowe, postępowania przed sądami administracyjnymi oraz postępowania egzekucyjne).
Dodatkowo zajmujemy się zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności karnej ( w tym prawo karne gospodarcze), odpowiedzialności karnej skarbowej oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski.

Poznaj Nasz zespół

Karolina Bobrowska

Partner|radczyni prawna
+48 571 049 120 |  karolina.bobrowska@bjlegal.pl

O mnie

Chciałabym Ci powiedzieć, że przede wszystkim jestem człowiekiem – takim jak Ty. Poznajmy się, dlatego opowiem Ci kilka słów o mnie. Moją pasją jest prawo, odkąd pamiętam zawsze chciałam być prawniczką i pomagać innym. Nieustannie analizuję otaczający świat, sprawy, odnajduję kwestie prawne do rozwiązania. Spełniłam jedną część mojego marzenia i zostałam radczynią prawną. Pozwól mi spełniać jego dalszą część i realizować się w moim zamiłowaniu prawem – w czym mogę Ci dzisiaj pomóc?

Po godzinach

Mam wrażenie, że nigdy nie wychodzę z pracy, bo noszę pracę w swojej głowie. Ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Natomiast czasami lubię się od mojego kosmosu czyli prawa oderwać i wtedy z pomocą przychodzą mi owczarki niemieckie, które ze mną mieszkają: Vega & Hexa – wspólne zabawy i spacery to obowiązkowy element dnia Porównanie do kosmosu jest również nieprzypadkowe – w moim otoczeniu od lat są modelarze kosmiczni, w tym Mistrzowie Polski, Europy i Świata. Chętnie przeczytam dobrą książkę – niekoniecznie komentarz do RODO, ale na kryminał z dobrą zagadką zawsze znajdę czas. Relaksujące są również dla mnie godziny spędzone w kuchni – na gotowaniu potraw i pieczeniu ciast dla najbliższych. Z resztą – kuchnia i prawo mają wiele ze sobą wspólnego!

O specjalizacji

W bieżącej praktyce zawodowej zajmuję się głównie sprawami z zakresu HR i ochrony danych osobowych. Dziedziny te są mi bliskie od samego początku mojej kariery – tak, zajmowałam się danymi osobowymi zanim stało się to modne i nastało RODO. HR i RODO to dobry mariaż – sprawy z pogranicza obu tych specjalizacji sprawiają mi nieskrywaną przyjemność, chętnie rozwiązuję problemy prawne na gruncie przepisów o związkach zawodowych. Poniżej przedstawiam Ci przykładowy zakres czynności jakie mogę dla Ciebie wykonać.

O wykształceniu i doświadczeniu

Z urodzenia – Krakowianka. Zatem nie mogło być inaczej i w Krakowie zdobywałam wiedzę – najpierw w V Liceum Ogólnokształcącym, następnie na studiach magisterskich na kierunku prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a na koniec na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Podczas studiów ukończyłam również Szkołę Prawa Ukraińskiego UJ. Posiadam bogate doświadczenie zawodowe, które zaczęłam zdobywać jeszcze podczas studiów – szybko chciałam poznać tajniki pracy prawnika i przekonać się jak sucha wiedza zdobyta na zajęciach może być wykorzystywana w praktyce.

Mateusz Janik

Partner|radca prawny|doradca podatkowy
+48 571 893 597 | mateusz.janik@bjlegal.pl

O mnie

Wizjoner. Lubię analizować otaczający mnie świat, zachodzące w nim procesy i występujące między nimi zależności. Jestem typem obserwatora. Podobnie jest z moim spojrzeniem na prawo. Jest ono wnikliwe. Lubię projekty specjalne, które wymykają się poza tradycyjne ramy. Czym bardziej skomplikowane zagadnienie stoi przede mną, tym większą czerpię z niego satysfakcję. To, że coś jest trudne, nie musi oznaczać, że jest niemożliwe.

Po godzinach

Sentymentalista. Moim drugim domem jest kosmos, który z uwagą badam i o którym równie chętnie słucham. Drogi i bezdroża kosmosu to coś wspaniałego. Poza kosmosem są jeszcze książki i nie są to książki prawnicze. Bardzo cenię Arthura Rimbauda. Może kogoś z Was zachęcę w ten sposób do poznania jego twórczości. W chwilach zapomnienia towarzyszy mi muzyka, w tym genialny Marilyn Manson.

O specjalizacji

Podatkowiec. Lubię podatki, bo porównać je można do lasu. Zachowując umiar, powiem tylko, że w lesie dużo jest drzew. Podatków też jest dużo. Jest to materia niezwykle szeroka, bo prócz przepisów krajowych są również regulacje międzynarodowe i unijne. Łatwo się tutaj zgubić, stracić orientację, zapomnieć skąd się przyszło. Te cechy podatków spowodowały, że stały mi się ono bliskie. Lubię bowiem rzeczy, które pozostawiają pole do wyobraźni (interpretacji). W podatkach to pole jest duże. Poniżej przygotowałem przykładowy zakres czynności jakie mogę dla Ciebie wykonać.

O wykształceniu i doświadczeniu

Prawnik. Studia prawnicze odbyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Posiadam uprawnienia doradcy podatkowego. Ukończyłem studia podyplomowe „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”. Posiadam duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych.

Nasza misja – edukacja prawnicza

Chcemy się dzielić z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem dlatego w #bjlawyers przygotowaliśmy szeroką ofertę szkoleń w zakresie naszych specjalizacji. Szkolimy w formule online oraz stacjonarnie (w Twojej siedzibie lub w innym ustalonym miejscu na terenie całej Polski), w języku polskim lub angielskim. Do każdego szkolenia podchodzimy indywidualnie, tak aby organizowane przez nas szkolenia spełniały Twoje oczekiwania w 100 %. Posiadamy doświadczenie w szkoleniu małych oraz dużych grup uczestników, w tym dla pracowników międzynarodowych korporacji. W trakcie szkolenia trener dostępny jest dla Ciebie na wyłączność.

Szkolenia prowadzimy w sposób praktyczny, przejrzysty i zrozumiały, tak aby uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę możliwą do wykorzystania na co dzień. Stosujemy również aktywne metody szkoleniowe. Zapewniamy materiały szkoleniowe, które udostępniamy, wydajemy również imienne certyfikaty dla wszystkich uczestników szkolenia. Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby – jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem dla Ciebie lub Twojego biznesu – powiedz nam z czego chcesz się przeszkolić. Zapraszamy do kontaktu: kancelaria@bjlegal.pl – na bazie naszego trenerskiego doświadczenia oraz wysokiemu poziomowi wiedzy przygotujemy szkolenie skrojone na miarę.

Kariera

Wzajemny szacunek, zaufanie budujące przyjaźń są tym co wyróżnia #bjlawyers, dlatego dołącz do nas! Zespół #bjlawyers stale się rozrasta, zatem jeżeli chcesz się rozwijać, jesteś osobą o pozytywnym podejściu do świata i ludzi, napisz do nas wiadomość dlaczego chciałabyś/chciałbyś zasilić szeregi #bjlawyers, załącz do niej swoje CV i wyślij na adres: kancelaria@bjlegal.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszymi Zasadami przetwarzania danych w procesie rekrutacji.

Praktykant

Czy wyróżniasz się?

 • analitycznym myśleniem 
 • starannością i zaangażowaniem 
 • bardzo dobrymi zdolnościami komunikacyjnymi i organizacyjnymi 

Chciałbyś/chciałabyś? 

 • wspierać prawników #bjlwyers w bieżącej pracy (z wyłączeniem czynności biurowych i obsługi sekretariatu😊 – chcemy, żebyś się uczył/a pracy prawnika – nie oczekujemy adresowania kopert i stania w kolejkach na poczcie) 
 • sporządzać projekty opinii prawnych, umów, pism i procedur 
 • dokonywać przeglądu orzecznictwa i poglądów doktryny i je analizować 

Jesteś? 

 • po zdanych egzaminach z prawa cywilnego i postępowania cywilnego 
 • interesujesz się danymi osobowymi, podatkami lub prawem pracy 
 • dyspozycyjny/a min. 3 dni w tygodniu 

 Jeżeli na powyższe pytania odpowiedziałeś/aś „TAK”, czekamy właśnie na Ciebie! 

 Co oferujemy?   

 • odbędziesz zdalne praktyki w nowoczesnej kancelarii prawnej (wiemy, że jest coś więcej niż Word, a Excel można wykorzystać na milion sposobów – korzystamy z rozwiązań LegalTech) 
 • możesz z nami chodzić na rozprawy do sądu 
 • podchodzimy partnersko do współpracy, niezależnie od Twojego doświadczenia 
 • zdobędziesz doświadczenie zawodowe pod okiem prawników praktyków 
 • możemy przeprowadzić praktyki studenckie/wakacyjne 

 Jeżeli jesteś zainteresowany/a współpracą z #bjlawyers, zaaplikuj do nas! 

CSR – Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Jako polska kancelaria czujemy się częścią społeczności, w której działamy. Dlatego też od początku naszej działalności wdrożyliśmy strategię zarządzania #bjlawyers, zgodnie z którą w naszych działaniach dobrowolnie uwzględniamy interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy. Postawa społecznie odpowiedzialnych oznacza dla nas inwestycję w relacje z otoczeniem #bjlawyers, ochronę środowiska oraz informowanie o podejmowanych przez nas działaniach, co przyczynia się do kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Zasadach odpowiedzialnego biznesu mogą wdrażać wszyscy przedsiębiorcy – bez względu na ich wielkość czy lokalizację.

Dlatego też #bjlawyers aktywnie angażuje się w projekty o znaczeniu ogólnospołecznym, lokalnym i edukacyjnym. W ramach naszej działalności pro bono pomagamy osobom prywatnym oraz organizacjom non-profit.

Mając na względzie ochronę środowiska w #bjlawyers przyjęliśmy zasadę pro-eko obejmującą segregację odpadów, redukcję wytwarzanej makulatury, odchodzenie od plastiku i inne działania mające na celu dbanie o środowisko.

Newsroom

Jesteśmy tu dla Ciebie – zobacz co nowego w prawie 

Aktualności
7 kwietnia 2023

Życzenia wielkanocne 2023 od #bjlawyers – Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Życzenia wielkanocne 2023 od #bjlawyers poniżej składamy Wam krótkie życzenia wielkanocne A tak świętowaliśmy 🙂 przesyłamy życzenia wielkanocne i uśmiechy od #bjlawyers!  
Zmiany-w-kodeksie-pracyBlog
7 kwietnia 2023

Zmiany w kodeksie pracy

Zmiany w kodeksie pracy Jakie obowiązują ZMIANY W KODEKSIE PRACY w 2023? Co zmieni się w Kodeksie pracy 2023? Sprawdź, które z tych zmian dotyczą Ciebie, aby pozostać świadomym pracownikiem…
#bjlawyers o prawieBlog
29 marca 2023

Z prawem na ty – #bjlawyers o prawie w mediach

#bjlawyers o prawie w mediach Jeżeli interesuje Cię tematyka pożyczki i chcesz wiedzieć więcej na temat odsetek albo innych opłat związanych z pożyczką, możliwości zabezpieczenia pożyczki, odsetek od pożyczki, a…

Kontakt

Napisz lub zadzwoń – czekamy

Bobrowska Janik Lawyers
Kancelaria Radców Prawnych sp. p.

ul. Krokusowa 1/46
30-430 Kraków

NIP 6762604478
REGON 520179255
KRS 0000926366

kancelaria@bjlegal.pl

Karolina Bobrowska
+48 571 049 120
karolina.bobrowska@bjlegal.pl

Mateusz Janik
+48 571 893 597
mateusz.janik@bjlegal.pl

Zostań z nami.
Chcemy podzielić się z Tobą naszą wiedzą. Pobierz e-book bez opłaty!

W każdym miesiącu powiadomimy Cię o zachodzących zmianach w prawie (w tym w RODO, podatkach i prawie pracy), naszych komentarzach czy rekomendacjach z nimi związanych.